Skargę, wniosek można składać w interesie własnym i innych osób, a także w interesie społecznym. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez szpital lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów, a także praw pacjenta.

Skargi i wnioski mogą być składane do:

 • Dyrektora Szpitala (poniedziałki, środy i piątki w godz. od 10:00 do 11:00, w wyjątkowych sytuacjach również poza wyznaczonymi godzinami) bud.główny Poziom 1 skrzydło prawe „Administracja”

 • Z-ca Dyrektora ds. Medycznych (wtorek, środa w godz. od 12:00 do 13:00, w wyjątkowych sytuacjach również poza wyznaczonymi godzinami) bud.główny Poziom 1 skrzydło prawe „Administracja”

 • Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych i Marketingu / Pełnomocnik do spraw systemu zarządzania jakością / (w poniedziałki, środy, czwartki w godz. od 9:00 do 10:00) bud.główny Poziom I skrzydło prawe „Administracja” (075) 753 47 510

 • Działu Skarg i Wniosków Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu 
  ul. Dawida 2, pok. 9 i 10 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30)
  tel. (71) 79 79 134, fax (71) 79 79 112
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  tel. (22) 53 28 250, fax (22) 53 28 230
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800 190 590 (od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 21:00) połączenia z tel. stacjonarnych i komórkowych (płatne wg stawek operatora)

 • Organu założycielskiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

 • Rady Społecznej Szpitala

 • Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
  ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław
  tel. (71) 79 88 050, (71) 79 88 052
  fax (71) 79 88 051
  poniedziałek, środa, piątek w godz. od 800 do 1530, wtorek w godz. od 800 do 1630, czwartek
  w godz. od 8:00 do 17:00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
  ul. Powstańców Śląskich 50, 53-333 Wrocław,
  tel. (71) 33 35 708
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Tryb prowadzonego postępowania w związku ze złożoną skargą lub wnioskiem regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr.5 poz.46) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Skargi można składać w formie pisemnej, telefonicznej i elektronicznej

Kontakt:

 • Sekretariat: tel.: 75 75 47 500

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I Administrator danych osobowych

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny, ul. Sudecka 15, 58-520 Janowice Wielkie, wpisany do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000013003, NIP: 6112239962, REGON: 0106506290. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami. Można się z nami skontaktować pisemnie za pomocą poczyu tradycyjnej na adres naszej siedziby, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: +48 757547500.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pod numerem telefonu 757547508; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

II Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej w szczególności w celu świadczenia przez administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 2. w celu oferowania usług hotelowych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 3. w celu zawarcia umowy na świadczenia usług w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu wykonania i na podstawie umów z podmiotami współpracującymi z nami w świadczeniu usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celach analitycznych -lepszego doboru usług do potrzeb naszych pacjentów/klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych pacjentach/klientach, analizy finansowej naszej spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu badania satysfakcji pacjentów/klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb.

III Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -   przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 2. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy, trwania umowy, posprzedażowej obsługi klienta/pacjenta, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz wypełnienia obowiązku Administratora wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

V Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich Danych będą

 1. podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,
 2. podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane,
 3. podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów,
 4. podmioty współpracujące z nami w celu Świadczenia usług ( transport medyczny , laboratorium)
 5. upoważnione instytucje państwowe
 6. kancelaria prawna

VI Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec   przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII   Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.