Skargę, wniosek można składać w interesie własnym i innych osób, a także w interesie społecznym. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez szpital lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów, a także praw pacjenta.

Skargi i wnioski mogą być składane do:

 • Dyrektora Szpitala (poniedziałki, środy i piątki w godz. od 10:00 do 11:00, w wyjątkowych sytuacjach również poza wyznaczonymi godzinami) bud.główny Poziom 1 skrzydło prawe „Administracja”

 • Z-ca Dyrektora ds. Medycznych (wtorek, środa w godz. od 12:00 do 13:00, w wyjątkowych sytuacjach również poza wyznaczonymi godzinami) bud.główny Poziom 1 skrzydło prawe „Administracja”

 • Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych i Marketingu / Pełnomocnik do spraw systemu zarządzania jakością / (w poniedziałki, środy, czwartki w godz. od 9:00 do 10:00) bud.główny Poziom I skrzydło prawe „Administracja” (075) 753 47 510

 • Działu Skarg i Wniosków Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu 
  ul. Dawida 2, pok. 9 i 10 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30)
  tel. (71) 79 79 134, fax (71) 79 79 112
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  tel. (22) 53 28 250, fax (22) 53 28 230
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800 190 590 (od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 21:00) połączenia z tel. stacjonarnych i komórkowych (płatne wg stawek operatora)

 • Organu założycielskiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

 • Rady Społecznej Szpitala

 • Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
  ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław
  tel. (71) 79 88 050, (71) 79 88 052
  fax (71) 79 88 051
  poniedziałek, środa, piątek w godz. od 800 do 1530, wtorek w godz. od 800 do 1630, czwartek
  w godz. od 8:00 do 17:00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
  ul. Powstańców Śląskich 50, 53-333 Wrocław,
  tel. (71) 33 35 708
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Tryb prowadzonego postępowania w związku ze złożoną skargą lub wnioskiem regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr.5 poz.46) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Skargi można składać w formie pisemnej, telefonicznej i elektronicznej

Kontakt:

 • Sekretariat: tel.: 75 75 47 500

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I Administrator danych osobowych

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny, ul. Sudecka 15, 58-520 Janowice Wielkie, wpisany do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000013003, NIP: 6112239962, REGON: 0106506290. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami. Można się z nami skontaktować pisemnie za pomocą poczyu tradycyjnej na adres naszej siedziby, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: +48 757547500.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pod numerem telefonu 757547508; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

II Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej w szczególności w celu świadczenia przez administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 2. w celu oferowania usług hotelowych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 3. w celu zawarcia umowy na świadczenia usług w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu wykonania i na podstawie umów z podmiotami współpracującymi z nami w świadczeniu usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celach analitycznych -lepszego doboru usług do potrzeb naszych pacjentów/klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych pacjentach/klientach, analizy finansowej naszej spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu badania satysfakcji pacjentów/klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb.

III Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -   przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 2. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy, trwania umowy, posprzedażowej obsługi klienta/pacjenta, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz wypełnienia obowiązku Administratora wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

V Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich Danych będą

 1. podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,
 2. podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane,
 3. podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów,
 4. podmioty współpracujące z nami w celu Świadczenia usług ( transport medyczny , laboratorium)
 5. upoważnione instytucje państwowe
 6. kancelaria prawna

VI Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec   przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII   Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie pdfpisemnego wniosku: