Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie pdfpisemnego wniosku:
  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu

  • osobie upoważnionej przez pacjenta

  • uprawnionym lub upoważnionym organom.

Zakład udostępnia dokumentację medyczną osobom oraz podmiotom i organom uprawnionym przepisami prawa w następujący sposób:

  • do wglądu w Zakładzie;

  • poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

  • poprzez sporządzenie jej kopii na elektronicznym nośniku danych;

  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w sposób określony w art.27 pkt.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. z późn.zm.), Szpital pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Cennik opłat pobieranych przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich
za udostępnienie dokumentacji medycznej

Cennik obowiązuje od 01.02.2021 r.

L.p.

Nazwa świadczenia

Cena brutto
(usługi z 23% Vat nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)

Cenna netto

Stawka Vat

Cena brutto

1

Wydanie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

8,41 zł

23%

10,34 zł

2

Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej (opłata za 1 stronę)

0,29 zł

23%

0,36 zł

3

Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

1,67 zł

23%

2,06 zł

4

Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego pobyt pacjenta

8,40 zł

23%

10,33 zł

5

Wystawienie zaświadczenia na wniosek pacjenta o stanie zdrowia

24,39 zł

23%

30,00 zł

 

 

Cennik opłat pobieranych przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich
za udostępnienie dokumentacji medycznej w celu kontynuacji leczenia

L.p.

Nazwa świadczenia

Cena brutto
(usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia

Cenna netto

Stawka Vat

Cena brutto

1

Wydanie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

8,41 zł

zw

8,41 zł

2

Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej (opłata za 1 stronę)

0,26 zł

zw

0,26 zł

3

Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

1,67 zł

zw

1,67 zł

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. zwolnione będą jedynie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz czynności ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

W przypadku wysyłki korespondencji na wniosek osoby upoważnionej do w/w opłat doliczana jest opłata wynikająca z aktualnego cennika przesyłek pocztowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.