1. Pacjent jest zobowiązany do poinformowania Rejestracji Zakładu w przypadku, kiedy nie może skorzystać z umówionego uprzednio świadczenia.
  2. W sytuacji braku możliwości przyjęcia pacjenta w uzgodnionym terminie, pracownik Rejestracji zobowiązany jest do wyznaczenia nowego terminu i poinformowania o nim pacjenta, wraz z uzasadnieniem zmiany terminu.
  3. W wyznaczonym podczas rejestracji i potwierdzonym terminie, pacjent zgłasza się na badanie kwalifikacyjne.
  4. Podczas badania Lekarz Oddziału Rehabilitacyjnego ocenia stan zdrowia pacjenta i dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, oraz posiadanej przez niego dokumentacji medycznej. Lekarz może zobowiązać pacjenta do wykonania dodatkowych badań, jeśli ich konieczność może mieć uzasadniony wpływ na kwalifikację.
  5. W przypadku zakwalifikowania pacjenta do rehabilitacji w warunkach stacjonarnych zostaje wyznaczony termin przyjęcia do Szpitala.