REGULAMIN PRZYJĘĆ

 1. Obowiązki rodziny/opiekuna:

  1. Obecność członka rodziny lub opiekuna przy przyjęciu pacjenta jest obowiązkowa

  2. W dniu przyjęcia należy wnieść opłatę za pobyt pacjenta za jeden miesiąc.

  3. Rodzina pacjenta ma obowiązek dostarczyć w dniu przyjęcia wszelkie informacje dotyczące przebiegu dotychczasowego leczenia w POZ i innych placówkach służby zdrowia(historia choroby w przepadku wypisu ze szpitala) oraz informacje dotyczące kontynuacji leczenia farmakologicznego, włącznie z zrealizowanymi ostatnimi receptami przepisanymi przez lekarza POZ oraz lekami dotychczas stosowanymi.

   Rodzina zobowiązana jest do odebrania od pacjenta rzeczy wartościowych.

 2. Wyniki badań i dokumenty medyczne dostarczone w dniu przyjęcia ( aktualne 3 miesiące)

  1. EKG , morfologia krwi

  2. Kserokopie dokumentacji lekarskiej dotyczącej wszystkich schorzeń ( karty informacyjne ze szpitali , rehabilitacji...)

  3. Zapas leków na czas pobytu

  4. Posiadany sprzęt ortopedyczny,inwalidzki : wózek inwalidzki, balkonik , kule ortopedyczne itp

 1. Lista rzeczy potrzebnych

  1. Środki higieny osobistej: uzupełniane na bieżąco

   1. Szczoteczka + pasta do zębów(naczynie do protez) +środek do czyszczenia protez

   2. Szampon, 2 gąbki, mydło w płynie, przybory do golenia (maszynka, krem, pędzel)

   3. Oliwka, nawilżające chusteczki i chusteczki jednorazowe i inne rzeczy potrzebne pacjentowi

   4. Koszyczek plastikowy lub kosmetyczka na środki higieny osobistej, miska średniej wielkości

  2. Rzeczy osobiste

   1. Piżama bawełniana rozpinana 2 szt./

   2. Podkoszulka z długim rękawem 1 szt./

   3. Podkoszulka z krótkim rękawem 1 szt./

   4. Skarpety 2 pary/kwartał

   5. Ręcznik frotte zwykły 2 szt./

   6. Ręcznik frotte kąpielowy 1 szt./

   7. Pantofle z tworzywa sztucznego lub klapki (łatwe do mycia)

   8. Dres rozpinany bawełniany w zależności od potrzeb + obuwie/pół roku

   9. Kubek do picia z dzióbkiem

  3. Osoby nie pampersowane:

   1. Majtki bawełniane 7 par – uzupełniane raz w tygodniu

   2. Wkładki higieniczne -uzupełniane na bieżąco

UWAGA:

Brak rzeczy osobistych przy przyjęciu skutkuje zakupem ich przez zakład na koszt pacjenta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY W JANOWICACH WIELKICH

§ 1.

Regulamin określa zasady korzystania z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

§ 2.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Szpital – Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

 2. Pacjent – osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital;

 3. Kierownikiem Zakładu jest każdorazowo Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich.

 4. Regulamin – Regulamin korzystania z odpłatnych świadczeń zdrowotnychświadczonych przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

 5. Ustawa – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z póżn.zm/.

 6. Umowa – umowa o udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych zawierana z Pacjentem lub opiekunem prawnym pacjenta bądź opiekunem faktycznym pacjenta.

§ 3.

 1. Szpital udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

  1. opieki nad osobami skierowanymi do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego,

 2. Świadczenia zdrowotne o których mowa w regulaminie, udzielane przez Szpital obejmują:

  1. badanie i poradę lekarską;

  2. opiekę pielęgniarską;

  3. działania lecznicze, diagnostyczne i analitykę medyczną;

  4. świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze; w tym rehabilitacyjne

  5. zabiegi rehabilitacyjne świadczone w systemie ambulatoryjnym

 3. Ceny poszczególnych świadczeń zdrowotnych określa aktualny cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w Szpitalu stanowiący zał. 1 do regulaminu.

 4. Aktualny cennik publikowany jest na stronie internetowej szpitala (www.zpir.pl)

 5. Zapłata za świadczenie zdrowotne płatna jest przed przystąpieniem do jego wykonania.

 6. W przypadku gdy podczas pobytu z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od Szpitala, powstanie konieczność udzielenia dodatkowych świadczeń zdrowotnych, odpłatność za ich wykonanie nastąpi w terminie 7 dni po zakończeniu ichudzielania.

 7. Zapłata za wykonanie świadczenia zdrowotnego płatna jest na podstawie wniosku -Zlecenia kasowego w kasie Szpitala lub przelewem na rachunek bankowy Szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich, stanowiącego załącznik do umowy. Przed przyjęciem do Szpitala pacjent powinien okazać dowód uiszczenia zapłaty za świadczenie.

 8. Jeżeli z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron świadczenie zdrowotne nie zostanie zrealizowane, Szpital zwróci pacjentowi uiszczoną kwotę.

 9. Zmiana sposobu postępowania podczas procesu udzielania świadczenia zdrowotnego,wynikająca z uwarunkowań medycznych nie stanowi podstawy do zwrotu pacjentowiponiesionych kosztów.

 10. Podstawą udzielenia świadczenia jest pisemna zgoda pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta na świadczenia zdrowotne określone §3 pkt 1 i 2 poprzez wypełnienie oświadczenia-zgody - dokumentu wewnętrznego Szpitala. Brak powyższej zgody skutkuje brakiem możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego. Wzór oświadczenia pacjenta – zgoda pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta na świadczenia medyczne stanowi załącznik do umowy o świadczenie odpłatnych usług medycznych w szpitalu.

 11. Kierownik oddziału lub wyznaczony przez niego lekarz, po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną pacjenta i po zbadaniu pacjenta, określa kwalifikację do wykonania płatnej procedury medycznej.

§ 4.

 1. Szpital oświadcza, że wszystkie dane osobowe pacjentów są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002.101.926 jt. z późniejszymi zmianami) i są wykorzystywane wyłącznie w celach diagnostyczno-leczniczych oraz informacyjnych dla dobra pacjenta.

 2. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku aktualizacji oraz za nieprawdziwe dane osobowe podane w oświadczeniu.

§ 5.

 1. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są przez wszystkie komórki organizacyjne Szpitala.

 2. Odpłatne świadczenia zdrowotne realizowane w formie stacjonarnej określone §3 pkt 2, ppkt 1,2, 3, 4, 5 udzielane są w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z pacjentem, opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym pacjenta na udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego. Umowa określa co najmniej rodzaj świadczenia, zakres zgody pacjenta, termin udzielenia świadczenia, wysokość wynagrodzenia lub zasady ustalenia wynagrodzenia.

 3. Opłata za wykonanie świadczenia określonego w §3 pkt 2, ppkt 1, 6 winna być uiszczona przed przystąpieniem do udzielania świadczenia.

 4. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, które płatne będą w okresach miesięcznych, w terminach wskazanych w umowie.

 5. Wzór umowy na świadczenia opiekuńczo – lecznicze stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 6. Przed przystąpieniem do udzielania świadczenia zdrowotnego, Pacjent zobowiązany jest do przekazania Szpitalowi wszelkiej posiadanej dokumentacji medycznej związanej z udzielanym świadczeniem, w szczególności: wyniki badań, zdjęcia, opisy, rozpoznania.

 7. Oprócz dokumentacji opisanej w ust. 6, przy przyjęciu do Szpitala pacjent powinienposiadać dowód osobisty (PESEL) oraz rzeczy do utrzymania higieny osobistej.

§ 6.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w terminach każdorazowo uzgadnianych przez Strony, w dniach i godzinach zgodnie z harmonogramem pracy jednostki organizacyjnej Szpitala.

§ 7.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnie dostępnej na terenie Rzeczpospolitej wiedzy medycznej.

§ 8.

Na każdym etapie udzielanych świadczeń zdrowotnych pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub inna upoważniona przez pacjenta osoba ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

§ 9.

 1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną według obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 2. Sposób prowadzenia dokumentacji i zasady jej udostępniania określone są w ustawie i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

  w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. 2015 poz. 2069/.

§ 10.

 1. W ramach zawartej umowy Szpital zapewnia pacjentowi:

 1. określone świadczenia zdrowotne,

 2. środki farmaceutyczne i materiały medyczne, na warunkach określonych w umowie

 3. pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia,

 1. Szczegółowe uprawnienia hospitalizowanego określa zbiór praw pacjenta, wyłożony do wglądu w danej jednostce organizacyjnej Szpitala, w której są udzielane świadczenia zdrowotne.

§ 11.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentowi następuje w trybie planowanym.

§ 12.

 1. W zakresie usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital pacjentom przysługują prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku – o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta /Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 ze zmianami/.

 2. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania warunków zawartych w niniejszym regulaminie i zarządzeniach Dyrektora Szpitala, regulowania należności za świadczenia zdrowotne odpłatne.

§ 13.

 1. Skargi i wnioski może składać każdy pacjent, osoba bliska lub opiekun faktyczny – w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 2. O tym czy pismo jest skargą, czy wnioskiem rozstrzyga treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 3. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania.

 4. Skargi rozpatrywane są przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Szpitala spośród personelu Zakładu.

 5. Odpowiedź na skargę lub wniosek następuje w formie pisemnej i doręcza się adresatowi listem poleconym.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz świadczeń składających się na świadczenia podstawowe,
świadczenia dodatkowe oraz dodatkowe świadczenia rehabilitacyjne

 

PAKIET PODSTAWOWY

I. ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

1

Wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie

2

Podstawowa opieka medyczna lekarza internisty

3

Konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, ortopedy, specjalisty chorób wewnętrznych, diabetologa, kardiologa

4

Opieka pielęgniarska 24 godziny na dobę

5

Leczenie farmakologiczne – wynikające ze stanów nagłych

6

Badanie lekarza rehabilitacji medycznej przy przyjęciu

7

Rehabilitacja 1 x dziennie przez 5 dni w tygodniu (2 zabiegi w tym rehabilitacja grupowa)

8

Materace zmiennociścieniowe – o ile istnieje taka potrzeba

9

Łóżko ortopedyczne, regulowane elektrycznie z barierkami – o ile zachodzi taka potrzeba

 

II. ZABIEGI REHABILITACYJNE

l.p

Nazwa świadczenia

Czas trwania

Cena brutto

(usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia ***

Zabiegi rehabilitacyjne

1

Bioptron

zab.

10,00 zł

2

Cykloergometr

30 min

13,00 zł

3

Ćwiczenia bierne *

30 min

29,00 zł

4

Ćwiczenia izometryczne

30 min

13,00 zł

5

Ćwiczenia na przyrządach

30 min

10,00 zł

6

Ćwiczenia prowadzone

30 min

13,00 zł

7

Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne

30 min

13,00 zł

8

Ćwiczenia w basenie grupowe

30 min

15,00 zł

9

Ćwiczenia w odciążeniu - UGUL

30 min

15,00 zł

10

Ćwiczenia w odciążeniu z oporem UGUL

30 min

15,00 zł

11

Diadynamik

zab.

12,00 zł

12

Diatermia krótkofalowa (DKF)

zab.

12,00 zł

13

Doskonalenie chodu grupowe

30 min

10,00 zł

14

Elektrostymulacja

zab.

12,00 zł

15

Fonoforeza

Zab.

12,00 zł

16

Galwanizacja

Zab.

12,00 zł

17

Gimnastyka grupowa

30 min

10,00 zł

18

Gimnastyka indywidualna

30 min

12,00 zł

19

Hydromasaż

zab.

24,00 zł

20

Jonoforeza

zab.

12,00 zł

21

Kąpiele wirowe kończyn dolnych

zab.

13,00 zł

22

Kąpiele wirowe kończyn górnych

zab.

13,00 zł

23

Krioterapia miejscowa

zab.

16,00 zł

24

Kriożele

zab.

8,00 zł

25

Laseroterapia

zab.

12,00 zł

26

lnterdyn

zab.

12,00 zł

27

Magnetotron

zab.

10,00 zł

28

Masaż pneumatyczny BOA

zab.

18,00 zł

29

Masaż podwodny *

zab.

30,00 zł

30

Masaż suchy *

30 min

55,00 zł

31

Mikroprądy

zab.

13,00 zł

32

Mobilizacja stawów *

30 min

18,00 zł

33

Pionizacja + nauka chodu indywidualna *

30 min

25,00 zł

34

PIRM

30 min

18,00 zł

35

Prądy Kotza

zab.

12,00 zł

36

Sollux

zab.

10,00 zł

37

Szyna CPM

30 min

13,00 zł

38

Tens

zab.

12,00 zł

39

Terapia Mc Kenzie *

30 min

37,00 zł

40

Terapia PNF *

30 min

37,00 zł

41

Terapia skojarzona

zab.

13,00 zł

42

Terapia falą uderzeniową

zab.

55,00 zł

43

Terapia zajęciowa

30 min

40,00 zł

44

Trening relaksacyjny

30 min

11,00 zł

45

Ultradźwięki

zab.

13,00 zł

46

Viofor

zab.

11,00 zł

47

Wyciąg harmoniczny

zab.

13,00 zł

48

Wyciągi inne

zab.

15,00 zł

49

Bicze szkockie

3 min

10,00 zł

Pomiar parametrów życiowych***

50

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi **

zab.

4,00 zł

51

EKG **

bad.

15,00 zł

52

Pomiar glikemii przy użyciu glukometru **

zab

10,00 zł

53

Holter **

bad.

85,00 zł

* W ramach pakietu podstawowego zabiegi nie mogą być zlecone jednocześnie

** Nie pobiera się opłaty, gdy zlecenie wynika z konieczności zapewnienia ciągłości leczenia

*** Nie dotyczy świadczeń zleconych w ramach pakietu podstawowego

 

PAKIET DODATKOWY

I. ŚWIADCZENIA DODATKOWE

1

Konsultacja lekarza specjalisty spoza pakietu podstawowego

2

Terapia logopedyczna

3

Terapia psychologiczna

4

Badania laboratoryjne i inne badania specjalistyczne

- na życzenie pacjenta lub płatnika)

5

Opłata za transport medyczny do miejsca zamieszkania – wg cennika Firmy świadczącej transport medyczny

6

Opłata za środki higieniczne

7

Inne opłaty dodatkowe

8

Opłata za leki za wyjątkiem leków podawanych w stanach nagłych

9

Opłata za pieluchomajtki – (30 szt – paczka)

10

Opłata za telewizję, internet – płatne w automacie

II.

 

II ZABIEGI REHABILITACYJNE DODATKOWE

l.p

Nazwa świadczenia

Czas trwania

Cena brutto

(usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia ***

Zabiegi rehabilitacyjne

1

Bioptron

zab.

10,00 zł

2

Cykloergometr

30 min

13,00 zł

3

Ćwiczenia bierne

30 min

29,00 zł

4

Ćwiczenia izometryczne

30 min

13,00 zł

5

Ćwiczenia na przyrządach

30 min

10,00 zł

6

Ćwiczenia prowadzone

30 min

13,00 zł

7

Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne

30 min

13,00 zł

8

Ćwiczenia w basenie grupowe

30 min

15,00 zł

9

Ćwiczenia w odciążeniu - UGUL

30 min

15,00 zł

10

Ćwiczenia w odciążeniu z oporem UGUL

30 min

15,00 zł

11

Diadynamik

zab.

12,00 zł

12

Diatermia krótkofalowa (DKF)

zab.

12,00 zł

13

Doskonalenie chodu grupowe

30 min

10,00 zł

14

Elektrostymulacja

zab.

12,00 zł

15

Fonoforeza

zab

12,00 zł

16

Galwanizacja

zab

12,00 zł

17

Gimnastyka grupowa

30 min

10,00 zł

18

Gimnastyka indywidualna

30 min

12,00 zł

19

Hydromasaż

zab.

24,00 zł

20

Jonoforeza

zab.

12,00 zł

21

Kąpiele wirowe kończyn dolnych

zab.

13,00 zł

22

Kąpiele wirowe kończyn górnych

zab.

13,00 zł

23

Krioterapia miejscowa

zab.

16,00 zł

24

Kriożele

zab.

8,00 zł

25

Laseroterapia

zab.

12,00 zł

26

lnterdyn

zab.

12,00 zł

27

Magnetotron

zab.

10,00 zł

28

Masaż pneumatyczny BOA

zab.

18,00 zł

29

Masaż podwodny

zab.

30,00 zł

30

Masaż suchy

30 min

55,00 zł

31

Mikroprądy

zab.

13,00 zł

32

Mobilizacja stawów

30 min

18,00 zł

33

Pionizacja + nauka chodu indywidualna

30 min

25,00 zł

34

PIRM

30 min

18,00 zł

35

Prądy Kotza

zab.

12,00 zł

36

Sollux

zab.

10,00 zł

37

Szyna CPM

30 min

13,00 zł

38

Tens

zab.

12,00 zł

39

Terapia Mc Kenzie

30 min

37,00 zł

40

Terapia PNF

30 min

37,00 zł

41

Terapia skojarzona

zab.

13,00 zł

42

Terapia falą uderzeniową

zab.

55,00 zł

43

Terapia zajęciowa

30 min

40,00 zł

44

Trening relaksacyjny

30 min

11,00 zł

45

Ultradźwięki

zab.

13,00 zł

46

Viofor

zab.

11,00 zł

47

Wyciąg harmoniczny

zab.

13,00 zł

48

Wyciągi inne

zab.

15,00 zł

49

Bicze szkockie

3 min.

10,00 zł

Pomiar parametrów życiowych

50

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

zab.

4,00 zł

51

EKG

bad.

15,00 zł

52

Pomiar glikemii przy użyciu glukometru

zab

10,00 zł

53

Holter

bad.

85,00 zł

Cennik świadczeń odpłatnych
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym
w Janowicach Wielkich - ZOL

 

L.p.

Rodzaj świadczenia

Cena brutto PLN

1

Świadczenia podstawowe – opłata za osobodzień

150,00

2

Świadczenia podstawowe – opłata za pełny miesiąc pobytu w tym:

 • 2 zabiegi dziennie przez 5 razy w tygodniu zgodnie ze zleceniem lekarza

 • konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, ortopedy, specjalisty chorób wewnętrznych, diabetologa, kardiologa – w razie koniczności i wskazań medycznych

 • konsultacja psychologa

 • 3 posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) – uwzględnienie diet wynikających ze stanu zdrowia pacjenta.

4 025,00

3

Konsultacja lekarza specjalisty spoza pakietu podstawowego

230,00

4

Terapia logopedyczna – 1 wizyta

35,00

5

Terapia psychologiczna – 1 wizyta

35,00

6

Inne zabiegi rehabilitacyjne (realizowane pod warunkiem zlecenia lekarskiego i brak wystąpienia przeciwskazań)

Wg cennika opłat pobieranych odpłatne w Poradni Rehabilitacyjnej

7

Badania laboratoryjne i inne badania specjalistyczne

- na życzenie pacjenta lub płatnika)

Wg cennika Badań Laboratoryjnych
i Badań Specjalistycznych

8

Opłata za transport medyczny do miejsca zamieszkania – do ugodnienia

Wg cennika Firmy świadczącej transport medyczny

9

Opłata za środki higieniczne

Wg poniesionych kosztów

10

Opłata dodatkowa

Wg poniesionych kosztów

11

Opłata za leki za wyjątkiem leków podawanych w stanach nagłych

Wg poniesionych kosztów

12

Opłata za pieluchomajtki – (30 szt – paczka)

86,00

13

Opłata za telewizję, internet

Wg cennika Firmy świadczącej usługi

Cennik opłat pobieranych przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

USŁUGI ODPŁATNE – PORADNIA REHABILITACYJNA

Cennik obowiązuje od 01.02.2019 r.

 

l.p

Nazwa świadczenia

Czas trwania

Cena brutto

(usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia

Wywiad, Porada, konsultacje

1

Konsultacja rehabilitacyjna w Poradni

 

150,00 zł

2

Badanie lekarskie

 

70,00 zł

3

Konsultacja/Ter psychologiczna - pierwsza

30 min

60,00 zł

4

Konsultacja psychologiczna - kolejna

 

35,00 zł

5

Konsultacja logopedyczna - pierwsza

30 min

60,00 zł

6

Konsultacja logopedyczna - kolejna

 

35,00 zł

Zabiegi rehabilitacyjne

6

Bioptron

zab.

10,00 zł

7

Cykloergometr

30 min

13,00 zł

8

Ćwiczenia bierne

30 min

10,00 zł

9

Ćwiczenia izometryczne

30 min

13,00 zł

10

Ćwiczenia na przyrządach

30 min

10,00 zł

11

Ćwiczenia prowadzone

30 min

13,00 zł

12

Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne

30 min

13,00 zł

13

Ćwiczenia w basenie grupowe

30 min

15,00 zł

14

Ćwiczenia w odciążeniu - UGUL

30 min

15,00 zł

15

Ćwiczenia w odciążeniu z oporem UGUL

30 min

15,00 zł

16

Ćwiczenia czynne/samowspomagające

30 min

10,00 zł

17

Diadynamik

zab.

12,00 zł

18

Diatermia krótkofalowa (DKF)

zab.

12,00 zł

19

Doskonalenie chodu grupowe

30 min

10,00 zł

20

Elektrostymulacja

zab.

12,00 zł

21

Fonoforeza

zab

12,00 zł

22

Galwanizacja

zab

12,00 zł

23

Gimnastyka grupowa

30 min

10,00 zł

24

Gimnastyka indywidualna

30 min

12,00 zł

25

Hydromasaż

zab.

24,00 zł

26

Jonoforeza

zab.

12,00 zł

27

Kąpiele wirowe kończyn dolnych

zab.

13,00 zł

28

Kąpiele wirowe kończyn górnych

zab.

13,00 zł

29

Krioterapia miejscowa

zab.

16,00 zł

30

Kriożele

zab.

8,00 zł

31

Laseroterapia

zab.

13,00 zł

32

lnterdyn

zab.

12,00 zł

33

Magnetotron

zab.

10,00 zł

34

Masaż pneumatyczny BOA

zab.

18,00 zł

35

Masaż podwodny

zab.

24,00 zł

36

Masaż suchy

30 min

55,00 zł

37

Mikroprądy

zab.

13,00 zł

38

Mobilizacja stawów

30 min

18,00 zł

39

Pionizacja + nauka chodu indywidualna

30 min

25,00 zł

40

PIRM

30 min

18,00 zł

41

Prądy Kotza

zab.

12,00 zł

42

Sollux

zab.

10,00 zł

43

Szyna CPM

30 min

13,00 zł

44

Tens

zab.

12,00 zł

45

Terapia Mc Kenzie

30 min

37,00 zł

46

Terapia PNF

30 min

37,00 zł

47

Terapia skojarzona

zab.

13,00 zł

48

Terapia falą uderzeniową

zab.

55,00 zł

49

Terapia zajęciowa

30 min

40,00 zł

50

Trening relaksacyjny

30 min

11,00 zł

51

Ultradźwięki

zab.

13,00 zł

52

Viofor

zab.

11,00 zł

53

Wyciąg harmoniczny

zab.

13,00 zł

54

Wyciągi inne

zab.

15,00 zł

55

Bicze szkockie

3 min.

10,00 zł

 

56

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

zab.

4,00 zł

57

EKG

bad.

15,00 zł

58

Pomiar glikemii przy użyciu glukometru

zab

10,00 zł

59

Holter

bad.

85,00 zł

60

Próba wysiłkowa

bad.

105,00 zł