Podczas przebywania na terenie szpitala należy zwrócić uwagę na występujące zagrożenia:

 • Zagrożenia biologiczne - spowodowane oddziaływaniem na zdrowie człowieka, mikroorganizmów w postaci bakterii, wirusów, prątków gruźiicy, grzybów, podczas kontaktu z materiałem zakaźnym. Na zakażenie tym czynnikiem narażony jest pacjent i odwiedzający.
 • Zagrożenia chemiczne - są spowodowane działaniem czynników chemicznych na organizm człowieka podczas kontaktu ze środkami dezynfekcyjnymi, substancjami rakotwórczymi i innymi związkami chemicznymi o działaniu rakotwórczym.
 • Zagrożenia fizyczne- występują przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, promieniowanie laserowe, hałas, uszkodzenia instalacji gazowej, przewodów wodociągowych. Do zagrożeń fizycznych należą również urazyspowodowane nieostrożnym poruszaniem się po powierzchniach oraz przebywanie w miejscach w których odbywają się prace remontowe.

 Aby zapobiec zagrożeniom biologicznym, chemicznym oraz fizycznym należy pamiętać o:

 • myciu rąk po jedzeniu i wyjściu z toalety
 • dbaniu o higienę osobistą
 • unikaniu kontaktu z używanymi przez personel oddziału środkami dezynfekcyjnymi
 • opuszczaniu pomieszczeń w przypadku prowadzonej dezynfekcji powierzchni przez personel sprzątający
 • unikaniu przemieszczania się w przypadku mycia podłóg, ponieważ może to grozić poślizgnięciem i upadkiem
 • użytkowaniu wind zgodnie z Instrukcją zamieszczoną w windach, nie korzystać z wind przeznaczonych dla personelu
 • odwiedzający powinni stosować się do zaleceń personelu medycznego
 • nie należy siadać na łóżkach pacjentów przez osoby odwiedzające
 • pacjenci nie powinni być odwiedzani przez osoby u, których stwierdzono infekcje,  
 • osoby odwiedzające powinny nosić maseczki na terenie szpitala, by nie narażać pacjentów na mozliwość zakażenia w sytuacjach zwiększonej zachorowalności

 Nie należy wchodzić do:

 1. gabinetów zabiegowych bez wezwania przez personel medyczny
 2. pomieszczeń nie przeznaczonych dla pacjentów i odwiedzających
 • w przypadku wykonywania czynności pielęgnacyjnych w sali przez personel medyczny i należy wchodzić tylko za zgodą tego personelu
 • w przypadku oczekiwania na wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych należy wchodzić tylko po wezwaniu przez personel medyczny
 • pacjentom i odwiedzającym nie wolno przebywać w miejscach, w których prowadzone są prace remontowe


W związku z powyższymi zagrożeniami każdy pacjent oraz osoba przebywająca na terenie szpitala zobowiązana jest do:

 • dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem do szpitala
 • używania odzieży ochronnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego na polecenie personelu oddziału/działu                                                   
 • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach i sanitariatach
 • przestrzegania zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala
 • nie używania telefonów komórkowych w pomieszczeniach w których znajduje się aparatura medyczna

Należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach;

 • Segregować odpady zgodnie z napisami znajdującymi się na stelażach, które są umieszczone na terenie szpitala
 • W razie wątpliwości dotyczącej segregacji odpadów należy prosić o pomoc personel oddziału
 • Unikać kontaktu z wózkami przeznaczonymi do wywozu brudnej bielizny i odpadów szpitalnych
 • Unikać kontaktu z zestawem wózkowym przeznaczonym do mycia i dezynfekcji powierzchni szpitalnych
 • Nie wolno manipulować przy urządzeniach, aparaturze medycznej i instalacjach
 • Należy unikać przechodzenia przez mokre i śliskie powierzchnie, ponieważ może to grozić upadkiem

Nie należy wchodzić do pomieszczeń, w których odbywają się prace remontowe.

Uwaga:

W trosce o własne bezpieczeństwo podczas przebywania na terenie szpitala prosimy o stosowanie się do uwag i wskazówek personelu medycznego.