na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20168r. 160 tekst jednolity z późn. zm.)

 

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich,
 1. Adres: Sudecka 15, 58-520 Janowice Wielkie
 1. Telefon: (75) 7547500,
 1. Osoba uprawniona do kontaktów:

w sprawach medycznych - Olga Wolska

w sprawach formalnych - Sylwia Pajor

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy :
 • specjalistów w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej             
 • specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii             

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich

 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01 listopada 2019 r. do 30 września 2021 r.
 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).
 2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
 3. Kryteria oceny ofert:
 • Cena (składanie ofert proponowanych stawek za godzinę pracy następuje z podaniem kwoty brutto)
 • Jakość
 • Kompleksowość
 • Ciągłość
 • Dostępność
 1. Termin składania ofert: do 29 października 2019 r. do godziny 9:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia ( Kadry) lub listownie na adres: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich, ul. Sudecka 15, 58-520 Janowice Wielkie (liczy się data doręczenia – nie data nadania)
  Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ''.
 1. Otwarcie ofert: nastąpi 29 października 2019 r. - godzina 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (sala konferencyjna)
 1. Rozstrzygnięcie konkursu: w ciągu 2 dni od daty otwarcia ofert, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na swojej stronie internetowej.
 1. Miejsce ukazania ogłoszenia: strona internetowa Szpitala zpir.pl, tablica informacyjna w siedzibie Udzielającego
 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie niedotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

DYREKTOR

Dokumenty do pobrania: