PACJENCIE !!!

Jeżeli posiadasz decyzję o znacznym stopniu niepełnosprawności to możesz skorzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

 

PAMIĘTAJ:

Podstawą do uzyskania nielimitowanych świadczeń z zakresu rehabilitacji, jest posiadanie decyzji o znacznym stopniu niepełnosprawności, a nie legitymacja osoby niepełnosprawnej.
Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób niepełnosprawnych:

 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe , miejskie i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Za równorzędne dla tego dokumentu uznaje się również:

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 roku przez komisje lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnienia.
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez orzecznika ZUS
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie MON lub MSWiA przed 1 stycznia 1998 roku

 

CO MUSISZ ZROBIĆ

 1. Udać się do poradni specjalistycznej : neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjnej , reumatologicznej
 2. Uzyskać od lekarza SKIEROWANIE DO SZPITALA na oddział rehabilitacyjny
 3.  Oryginał skierowania , kopię decyzji potwierdzającej znaczy stopień niepełnosprawności, kserokopie dokumentacji medycznej obrazującej stan zdrowia i podany numere telefonu wyślij na nasz adres:
  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich
  ul. Sudecka 15
  58-520 Janowice Wielkie
 4. Po otrzymaniu dokumentów i weryfikacji, komisja lekarska podejmie decyzję o której poinformujemy telefonicznie bądź pisemnie.


"Każdy lek może być zastąpiony przez ruch
ale żaden lek nie zastąpi ruchu„

ZAPRASZAMY