REGULAMIN KORZYSTANIA Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY W JANOWICACH WIELKICH

§ 1.

Regulamin określa zasady korzystania z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

§ 2.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Szpital – Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

 2. Pacjent – osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital;

 3. Kierownikiem Zakładu jest każdorazowo Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich.

 4. Regulamin – Regulamin korzystania z odpłatnych świadczeń zdrowotnychświadczonych przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

 5. Ustawa – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z póżn.zm/.

 6. Umowa – umowa o udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych zawierana z Pacjentem lub opiekunem prawnym pacjenta bądź opiekunem faktycznym pacjenta.

§ 3.

 1. Szpital udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

  1. opieki nad osobami skierowanymi do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego,

 2. Świadczenia zdrowotne o których mowa w regulaminie, udzielane przez Szpital obejmują:

  1. badanie i poradę lekarską;

  2. opiekę pielęgniarską;

  3. działania lecznicze, diagnostyczne i analitykę medyczną;

  4. świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze; w tym rehabilitacyjne

  5. zabiegi rehabilitacyjne świadczone w systemie ambulatoryjnym

 3. Ceny poszczególnych świadczeń zdrowotnych określa aktualny cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w Szpitalu stanowiący zał. 1 do regulaminu.

 4. Aktualny cennik publikowany jest na stronie internetowej szpitala (www.zpir.pl)

 5. Zapłata za świadczenie zdrowotne płatna jest przed przystąpieniem do jego wykonania.

 6. W przypadku gdy podczas pobytu z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od Szpitala, powstanie konieczność udzielenia dodatkowych świadczeń zdrowotnych, odpłatność za ich wykonanie nastąpi w terminie 7 dni po zakończeniu ichudzielania.

 7. Zapłata za wykonanie świadczenia zdrowotnego płatna jest na podstawie wniosku -Zlecenia kasowego w kasie Szpitala lub przelewem na rachunek bankowy Szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich, stanowiącego załącznik do umowy. Przed przyjęciem do Szpitala pacjent powinien okazać dowód uiszczenia zapłaty za świadczenie.

 8. Jeżeli z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron świadczenie zdrowotne nie zostanie zrealizowane, Szpital zwróci pacjentowi uiszczoną kwotę.

 9. Zmiana sposobu postępowania podczas procesu udzielania świadczenia zdrowotnego,wynikająca z uwarunkowań medycznych nie stanowi podstawy do zwrotu pacjentowiponiesionych kosztów.

 10. Podstawą udzielenia świadczenia jest pisemna zgoda pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta na świadczenia zdrowotne określone §3 pkt 1 i 2 poprzez wypełnienie oświadczenia-zgody - dokumentu wewnętrznego Szpitala. Brak powyższej zgody skutkuje brakiem możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego. Wzór oświadczenia pacjenta – zgoda pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta na świadczenia medyczne stanowi załącznik do umowy o świadczenie odpłatnych usług medycznych w szpitalu.

 11. Kierownik oddziału lub wyznaczony przez niego lekarz, po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną pacjenta i po zbadaniu pacjenta, określa kwalifikację do wykonania płatnej procedury medycznej.

§ 4.

 1. Szpital oświadcza, że wszystkie dane osobowe pacjentów są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002.101.926 jt. z późniejszymi zmianami) i są wykorzystywane wyłącznie w celach diagnostyczno-leczniczych oraz informacyjnych dla dobra pacjenta.

 2. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku aktualizacji oraz za nieprawdziwe dane osobowe podane w oświadczeniu.

§ 5.

 1. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są przez wszystkie komórki organizacyjne Szpitala.

 2. Odpłatne świadczenia zdrowotne realizowane w formie stacjonarnej określone §3 pkt 2, ppkt 1,2, 3, 4, 5 udzielane są w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z pacjentem, opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym pacjenta na udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego. Umowa określa co najmniej rodzaj świadczenia, zakres zgody pacjenta, termin udzielenia świadczenia, wysokość wynagrodzenia lub zasady ustalenia wynagrodzenia.

 3. Opłata za wykonanie świadczenia określonego w §3 pkt 2, ppkt 1, 6 winna być uiszczona przed przystąpieniem do udzielania świadczenia.

 4. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, które płatne będą w okresach miesięcznych, w terminach wskazanych w umowie.

 5. Wzór umowy na świadczenia opiekuńczo – lecznicze stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 6. Przed przystąpieniem do udzielania świadczenia zdrowotnego, Pacjent zobowiązany jest do przekazania Szpitalowi wszelkiej posiadanej dokumentacji medycznej związanej z udzielanym świadczeniem, w szczególności: wyniki badań, zdjęcia, opisy, rozpoznania.

 7. Oprócz dokumentacji opisanej w ust. 6, przy przyjęciu do Szpitala pacjent powinienposiadać dowód osobisty (PESEL) oraz rzeczy do utrzymania higieny osobistej.

§ 6.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w terminach każdorazowo uzgadnianych przez Strony, w dniach i godzinach zgodnie z harmonogramem pracy jednostki organizacyjnej Szpitala.

§ 7.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnie dostępnej na terenie Rzeczpospolitej wiedzy medycznej.

§ 8.

Na każdym etapie udzielanych świadczeń zdrowotnych pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub inna upoważniona przez pacjenta osoba ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

§ 9.

 1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną według obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 2. Sposób prowadzenia dokumentacji i zasady jej udostępniania określone są w ustawie i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

  w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. 2015 poz. 2069/.

§ 10.

 1. W ramach zawartej umowy Szpital zapewnia pacjentowi:

 1. określone świadczenia zdrowotne,

 2. środki farmaceutyczne i materiały medyczne, na warunkach określonych w umowie

 3. pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia,

 1. Szczegółowe uprawnienia hospitalizowanego określa zbiór praw pacjenta, wyłożony do wglądu w danej jednostce organizacyjnej Szpitala, w której są udzielane świadczenia zdrowotne.

§ 11.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentowi następuje w trybie planowanym.

§ 12.

 1. W zakresie usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital pacjentom przysługują prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku – o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta /Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 ze zmianami/.

 2. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania warunków zawartych w niniejszym regulaminie i zarządzeniach Dyrektora Szpitala, regulowania należności za świadczenia zdrowotne odpłatne.

§ 13.

 1. Skargi i wnioski może składać każdy pacjent, osoba bliska lub opiekun faktyczny – w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 2. O tym czy pismo jest skargą, czy wnioskiem rozstrzyga treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 3. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania.

 4. Skargi rozpatrywane są przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Szpitala spośród personelu Zakładu.

 5. Odpowiedź na skargę lub wniosek następuje w formie pisemnej i doręcza się adresatowi listem poleconym.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.